Banner News & Activity

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโครงการวิจัย สาธิตสนับสนุนระบบพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก พพ. ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ของประเทศเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี Gasifier แบบ Three Stages ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ และส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในชุมชน

 

ที่มา : บ้านเมือง  ( 23 ก.ค. 2558 )