Banner News & Activity

 

กระทรวงพลังงานร่วมกับธ.ก.ส. จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร ที่โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นำร่องแห่งแรกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส ชีวมวลในครัวเรือน โดยเฉพาะการสาธิตการใช้งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมในระดับการทำการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : แนวหน้า  ( 22 ก.ค. 2558 )