Banner About Us

 ประวัติความเป็นมา

           บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทดแทน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (Engineering, procurement and Construction : EPC) พร้อมบริการหลังการขายระดับพรีเมี่ยมทั้งโซลาร์ รูฟทอป หลังคาบ้านเรือนอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม และโซลาร์ฟาร์ม รวมถึงให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลให้แก่โซลาร์ฟาร์ม

 วิสัยทัศน์

           "มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทำงาน"

 พันธกิจ

        S = Sustainable - ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          P = Professional Teamwork - เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

          P = Product Expert - จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

          M = Modern Management - พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจัดการ