Banner FAQ

Q1. การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้หรือไม่

          คำตอบ ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน สามารถลดไฟฟ้าได้จริง ในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก จะคุ้มทุนเร็ว เช่น โรงงานที่มีการใช้ห้องเย็น ระบบโซลาร์เซลล์นี้จะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันแทนที่จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นกรณีบ้านอยู่อาศัยที่มีไฟฟ้าเข้าถึงตัวบ้านแล้วนั้น ไม่แนะนำให้ติดระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ภายในตัวบ้าน เพราะราคาระบบโซลาร์เซลล์ยังแพงอยู่เมื่อเทียบกับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านั่นเอง ยกเว้นเป็นกรณีที่ขายไฟให้กับการไฟฟ้า 

Q2. การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ต้องแจ้งให้การไฟฟ้าทราบไหม?

          คำตอบ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าทราบด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังสนับสนุนให้ติดระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดพลังงานจากน้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ราคาค่าไฟฟ้าก็มีแนวโน้มจะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน เพื่อลดค่าไฟ หรือเพื่อขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้า จะต้องยื่นขออนุญาตเป็นรายๆไป โดยอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ควรต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อินเวอร์เตอร์ ต้องได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง

Q3. คำถาม แผงระบุขนาด 300 วัตต์นั้นหมายความว่าอย่างไร

          คำตอบ แผง 300 W หมายถึงทางผู้ผลิตได้ทำการtestแล้วที่ อุณหภูมิ 25C , ความเข้มแสงที่ 1000 และ 800 W/m2, การกระจายความเข้มของรังสีสเปกตรัมใช้อ้างอิงตาม IEC 60904-3 แผงที่ว่านี้จะมีกำลังไฟออกมา 300W.

Q4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น มี มอก. หรือไม่

          คำตอบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้น มี มอก. โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  •    แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทผลึก ซึ่งได้รับการรับรอง มอก.1843
  •    แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทฟิล์มบาง ซึ่งได้รับการรับรอง มอก.2210

                   โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี มอก. นั้นจะเป็นแผงที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น