Banner Services

บริการหลังการขาย จะมีทีมวิศวกรเข้าไปสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา2ปีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ