• Opening Times: Mon - Fri 08:00 - 17:00
090 197 5968 (HR) epc1@solarppm.com
205/1 Bangkok, Thailand

STEP 4 : ติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์

ติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์

//playmores.ga/wp-content/uploads/2019/02/DSC_9181.jpg

เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งาน ทดสอบระบบไฟ   ตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อตรวจสอบ พร้อมขนานไฟฟ้า  ให้มีการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด