ผลิตในไทย (Made in Thailand)

มอก. (TIS)

แผง Tier 1